ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
161 ชมรมชาวบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำน้ำพอง  12 บ้านคำผงพัฒนา หมู่ 8 ตำบลโคกสูง   นางมยุรี ศรีสงคราม  0 1708 9077    องค์กรประชาชน  0000-00-00
162 ชมรมชาวประมงทะเลสาบ อำเภอปากพะยูน  76 หมู่ 2 บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก   นายอูสัน แหละหีม    องค์กรประชาชน  0000-00-00
163 ชมรมชาวประมงทะเลสาบ อำเภอสทิงพระ  79 หมู่ 5 ตำบลคูขุด   นายนิทัศน์ แก้วศรี    องค์กรประชาชน  0000-00-00
164 ชมรมชาวประมงทะเลสาบ อำเภอเขาชัยสน-บางแก้ว  34 หมู่ 1 ตำบลจองถนน   นายจรูญ จีนนุ้ย    องค์กรประชาชน  0000-00-00
165 ชมรมชาวประมงทะเลสาบตอนล่าง  30/1 หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ   นายหมัดอาหลี  0 7433 1371     องค์กรประชาชน  0000-00-00
166 ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน ต.เกาะยาวน้อย  20/3 หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย   นายชำนาญ ราเขต  0 7659 7436    องค์กรประชาชน  10/07/2014
167 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านกิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  8/4 ตำบลกำพวน   นายพงษ์ศักดิ์ สำลี    องค์กรประชาชน  10/07/2014
168 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส  19/1 หมู่ 5 บ้านทอน ตำบลโคกเทียน   นายอิบราเฮ็ม ซือแม    องค์กรประชาชน  10/07/2014
169 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี  26 หมู่ 4 ตำบลท่ากำชำ   นายมูหามะสุกรี มะสะนิง  0 7333 3227  efsuwimon@hotmail.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014
170 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล  87 หมู่15 อ.ละงู ต.ละงู จ.สตูล 91110  นายทวีศักดิ์ หวังสบู  074-781815    องค์กรประชาชน  25/07/2014
171 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  52 หมู่ 1 บ้านดวดปิด ตำบลคันธุลี   นายสนั่น สำราญ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
172 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  97/3 หมู่ 13 ตำบลบางมะพร้าว   นายสุกันต์ บุญนาม    องค์กรประชาชน  0000-00-00
173 ชมรมชาวประมงรักษ์ทะเลน้อย  48/2 หมู่ 2 บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง   นายสุภาพ เกื้อไข    องค์กรประชาชน  0000-00-00
174 ชมรมตะเกียงชีวิต  โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง   นายสมชาย ยงพฤกษา  0 3858 1780 – 1    องค์กรประชาชน  17/07/2014
175 ชมรมธารน้ำใจต้านภัยเอดส์ จังหวัดชุมพร  188/105 ถนนศาลาแดง   นางกฤตยา ชินเชวงเวช  0 7750 1129    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
176 ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง  8/3 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง   นายสมบูรณ์ คำแหง  0 6595 3519     องค์กรประชาชน  0000-00-00
177 ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดชุมพร  352 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 - 7750 – 2123  satites@hotmail.com  สื่อมวลชน  04/09/2014
178 ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำและสิทธิมนุษยชนลุ่มน้ำปากพนัง  15 หมู่ 3 ถนนบางโหนดบ้านดาน ตำบลเกาะเพชร   นายประเสริฐ คงสงค์  089-594-4482    องค์กรประชาชน  0000-00-00
179 ชมรมพลังผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา  โรงพยาบาลสนามชัยเขต  นายน้ำค้าง มั่นศรีจันทร์  0 3859 7080    องค์กรประชาชน  02/07/2014
180 ชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ (คนกับป่า) จ.พิษณุโลก  139 หมู่ 8 ตำบลชมพู   นายมะลิ ทองคำปลิว  0 1114 8355     องค์กรประชาชน  0000-00-00