ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงพื้นบ้านกิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1996-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
8/4 ตำบลกำพวน
อำเภอ:
สุขสำราญ (กิ่งอำเภอ)
จังหวัด:
ระนอง
หมายเหตุ:
1.ป้องกันควบคุมเครื่องมือประมงทำลายล้างในทะเล 2. ผลักดันกฎหมายนโยบายประมงให้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมเรียกร้องป้องกันเครื่องมือประมงทำลายล้าง 2. ร่วมเรียกร้องสิทธิชาวระปมง ร่วมกับพันธมิ 3. ผลักดันกฎหมายประมง ผลักดันกฎหมายป่าไม้ที่ดิน 4. ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานในการฟื้นฟูทรัพยากรและอยู่อาศัยในชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดระนอง

ผู้ประสานงาน

 1. นายพงษ์ศักดิ์ สำลี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 8/4 ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
  อำเภอ : สุขสำราญ (กิ่งอำเภอ)
  รหัสไปรษณีย์ : 85120
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 6. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 7. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 8. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 9. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 10. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้เสียหาย/พยาน
 2. เกษตรกร/ชาวประมง
 3. ประชาชนทั่วไป
 4. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม