ในแต่ละ \ ปี 2559 2560
ความเสมอภาค 451 454
ต่อต้านการคอรัปชั่น 3 3
ต่อต้านการค้ามนุษย์ 14 14
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 45 45
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 54 54
สิทธิชุมชน 977 977
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 245 245
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 161 161
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 277 277
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 191 191
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 177 179
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 115 115
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 61 61
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 750 750