ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ประธานกิจกรรม สำนักที่จัดกิจกรรม จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม จำนวนบุคคลที่เข้าร่วม งบประมาณที่ใช้ (บาท) ความพึงพอใจ (%) สถานะ
1 ทดสอบ 2014-01-08 รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร กรุงเทพ 0 0 0 0 ปิดใช้งาน
2 สัมมนาวิชาการ 2014-02-01 นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ตึกช้าง 0 1 100,000 99 ปิดใช้งาน
3 ทดสอบ 2014-03-10 ไม่มีประธานกิจกรรม กทม 0 1 100,000 10 ปิดใช้งาน
4 ทดสอบ 2014-03-03 ไม่มีประธานกิจกรรม กทม 0 1 1,000 5 ปิดใช้งาน
5 ค่ายสิทธิ 2014-03-04 ไม่มีประธานกิจกรรม โรงเรียนอมก๋อย 0 0 50,000 75 ปิดใช้งาน
6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2014-02-25 ไม่มีประธานกิจกรรม สนง.กสม. 0 0 550,000 100 ปิดใช้งาน
7 สานฝัน 2014-03-05 พ.ต.ท.พิชิต พิทักษ์โลหพิตร พัทยา 0 1 12,000 90 ปิดใช้งาน
8 สัมมนาสื่อ 2013-06-20 ไม่มีประธานกิจกรรม อยุธยา 0 0 50,000 90 ปิดใช้งาน
9 ทดสอบกิจกรรม 2014-03-01 พ.ต.ท.พิชิต พิทักษ์โลหพิตร ศูนย์ราชการฯ 0 1 100,000 90 ปิดใช้งาน
10 ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับ กสม. 2014-02-25 ไม่มีประธานกิจกรรม ทะเล ภูเขา และสายน้ำ 0 0 999 100 ปิดใช้งาน
11 อบรมระบบเครือข่าย 2014-03-10 พ.ต.ท.พิชิต พิทักษ์โลหพิตร นน 0 1 10,000 60 ปิดใช้งาน
12 ทดสอบกิจกรรม 2014-03-20 นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ รัชดา 0 2 1,000,000 80 ปิดใช้งาน
13 ทดสอบกิจกรรม 2014-03-20 ไม่มีประธานกิจกรรม รัชดา 0 0 1,000,000 80 ปิดใช้งาน
14 ทดสอบกิจกรรม21 2014-03-20 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ศูนย์ราชการ 0 1 500,000 50 ปิดใช้งาน
15 ทดสอบกิจกรรม22 2014-03-21 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ศูนย์ราชการ 0 0 10,000 10 ปิดใช้งาน
16 ทดสอบกิจกรรม22 2014-03-20 นางชวนชม จันทะวงษ์ ศูนย์ราชการ 0 0 3,000,000 89 ปิดใช้งาน
17 โครงการประสานงานและสนับสนุนการทำงานของเครือข่าย 2014-11-04 นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์ โรงแรมต้นหว้ารีสอร์ท 1 44 147,836 70 ปกติ
18 การสัมมนาขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม 2014-07-22 ไม่มีประธานกิจกรรม ห้องเสวนา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 0 0 180,000 80 ปิดใช้งาน
19 โครงการ “สิทธิมนุษยชน : สิทธิการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” 2014-10-08 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 0 0 505,630 70 ปกติ
20 โครงการประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายด้านสิทธิมนษยชน เรื่อง “เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแก่ผู้นำสมัชชาคนจน” 2014-12-01 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรนด์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 0 0 467,555 75 ปกติ