ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา
อำเภอ:
บางละมุง
จังหวัด:
ชลบุรี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
300 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-07-27
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-07-29
งบประมาณที่ใช้:
1,000,000 บาท
ความพึงพอใจ:
79%

รายละเอียดกิจกรรม

กสม. จัด“เวที กสม. พบประชาชน ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดงาน “เวที กสม. พบประชาชน ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงบทบาทในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และหาทางออกในการแก้ปัญหา ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับประชาชนในภูมิภาค ในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การอภิปรายสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นสถานการณ์เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานและการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ตลอดจนการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่าง กสม. กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา จำนวน ๓๐๐ คน

คณะกรรมการ

  1. นายวัส ติงสมิตร

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม