ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมดวงตะวัน
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
500 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-05-25
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-05-27
งบประมาณที่ใช้:
1,600,000 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

เวที กสม. พบประชาชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ถึงบทบาทในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามอำนาจหน้าที่ 2.ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาคเหนือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการจัดเวทีดังกล่าว จะมีการอภิปรายสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ในภาคเหนือ และมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นสถานการณ์เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงาน การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ตลอดจนการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่

คณะกรรมการ

  1. นายวัส ติงสมิตร

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม