ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ประธานกิจกรรม สำนักที่จัดกิจกรรม จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม จำนวนบุคคลที่เข้าร่วม งบประมาณที่ใช้ (บาท) ความพึงพอใจ (%) สถานะ
1 เรื่องระบบบริการสาธารณสุข มาตรฐานการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 2012-09-13 นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 0 34 54,583 80 ปกติ
2 สัมมนาสื่อ 2013-06-20 ไม่มีประธานกิจกรรม อยุธยา 0 0 50,000 90 ปิดใช้งาน
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ภาคใต้ 2013-07-25 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ โรงแรมเมืองลิกอร์ 0 79 385,460 85 ปกติ
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2013-07-29 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น 0 144 481,220 90 ปกติ
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ 2013-08-01 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 0 89 337,014 88 ปกติ
6 ทดสอบ 2014-01-08 รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร กรุงเทพ 0 0 0 0 ปิดใช้งาน
7 สัมมนาวิชาการ 2014-02-01 นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ตึกช้าง 0 1 100,000 99 ปิดใช้งาน
8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2014-02-25 ไม่มีประธานกิจกรรม สนง.กสม. 0 0 550,000 100 ปิดใช้งาน
9 ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับ กสม. 2014-02-25 ไม่มีประธานกิจกรรม ทะเล ภูเขา และสายน้ำ 0 0 999 100 ปิดใช้งาน
10 ทดสอบกิจกรรม 2014-03-01 พ.ต.ท.พิชิต พิทักษ์โลหพิตร ศูนย์ราชการฯ 0 1 100,000 90 ปิดใช้งาน
11 ทดสอบ 2014-03-03 ไม่มีประธานกิจกรรม กทม 0 1 1,000 5 ปิดใช้งาน
12 ค่ายสิทธิ 2014-03-04 ไม่มีประธานกิจกรรม โรงเรียนอมก๋อย 0 0 50,000 75 ปิดใช้งาน
13 สานฝัน 2014-03-05 พ.ต.ท.พิชิต พิทักษ์โลหพิตร พัทยา 0 1 12,000 90 ปิดใช้งาน
14 ทดสอบ 2014-03-10 ไม่มีประธานกิจกรรม กทม 0 1 100,000 10 ปิดใช้งาน
15 อบรมระบบเครือข่าย 2014-03-10 พ.ต.ท.พิชิต พิทักษ์โลหพิตร นน 0 1 10,000 60 ปิดใช้งาน
16 ทดสอบกิจกรรม 2014-03-20 นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ รัชดา 0 2 1,000,000 80 ปิดใช้งาน
17 ทดสอบกิจกรรม 2014-03-20 ไม่มีประธานกิจกรรม รัชดา 0 0 1,000,000 80 ปิดใช้งาน
18 ทดสอบกิจกรรม21 2014-03-20 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ศูนย์ราชการ 0 1 500,000 50 ปิดใช้งาน
19 ทดสอบกิจกรรม22 2014-03-20 นางชวนชม จันทะวงษ์ ศูนย์ราชการ 0 0 3,000,000 89 ปิดใช้งาน
20 ทดสอบกิจกรรม22 2014-03-21 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ศูนย์ราชการ 0 0 10,000 10 ปิดใช้งาน