ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
150 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2014-10-08
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2014-10-10
งบประมาณที่ใช้:
505,630 บาท
ความพึงพอใจ:
70%

รายละเอียดกิจกรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการดำเนินงานด้านเครือข่ายในมิติที่หลากหลาย ทั้งเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สิทธิชุมชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิผู้พิการ สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม สิทธิของผู้ไร้สัญชาติ เป็นต้น จึงเห็นควรส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่ายรายประเด็นสิทธิด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มีแผนส่งเสริมและ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน อีกทั้งในอนาคตจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย จึงเห็นควรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประสานงานเครือข่าย และการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน จึงจัดโครงการ “สิทธิมนุษยชน : สิทธิการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมมกันระหว่างสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ให้มีความตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอในรัฐธรรมนูญ และเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะทำให้แผนงานและเป้าหมายในการระดมพลังภาคีเครือข่ายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำเร็จลุล่วงต่อไป

คณะกรรมการ

  1. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม