ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
70 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2014-07-21
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2014-07-21
งบประมาณที่ใช้:
183,278 บาท
ความพึงพอใจ:
85%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากรายงานการศึกษาวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเพื่อส่งเสริม ผลักดันและประสานเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงนโยบายและระดับปฎิบัติ ในการนำผลงานการศึกษาวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งการร่วมมือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติในระดับพื้นที่

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 96 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม