ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมดิเอมเพรส
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-02-24
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-02-25
งบประมาณที่ใช้:
90,224 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

การประชุมเพื่อจัดเตรียมการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการ

  1. ศ.อมรา พงศาพิชญ์

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม