ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
25 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2014-03-25
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-03-25
งบประมาณที่ใช้:
22,466 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อศึกษา รวบรวมผลการศึกษา แนวคิดและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ศึกษาและรับฟังความเห็นจากนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางที่ควรเป็นในการให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

คณะกรรมการ

  1. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 19 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม