ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
55 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2012-09-13
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2012-09-13
งบประมาณที่ใช้:
54,583 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล ในการจัดบริการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล ที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายในอัตราไม่สูง ให้แก่บุคคล ๕ กลุ่ม คือ บุคคลไร้รัฐ แรงงานข้ามชาติที่ทำงานรับใช้ในบ้านและภาคเกษตรกรรม เด็กเร่ร่อน เด็กของบุคคลไร้รัฐ และเด็กของแรงงานข้ามชาติ

คณะกรรมการ

  1. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 36 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม