ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท
อำเภอ:
เมืองอุดรธานี
จังหวัด:
อุดรธานี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2014-11-09
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2014-11-15
งบประมาณที่ใช้:
673,258 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าใจกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อขยายการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 สถาบัน ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการ

  1. ศ.อมรา พงศาพิชญ์

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 49 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม