ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2014-12-08
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2014-12-08
งบประมาณที่ใช้:
50,330 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน/สถาบันที่มีกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม