ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน ต.เกาะยาวน้อย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Kao Yao Noi Small Scale Fisher Network ()
โทรศัพท์ 1:
0 7659 7436
โทรศัพท์ 2:
08 6949 3573
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
20/3 หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย
อำเภอ:
เกาะยาว
จังหวัด:
พังงา
หมายเหตุ:
1. เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน 2. เพื่อทำให้อาชีพประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพที่ยั่งยืน 3. เพื่อปกป้องคุ้มครองและต่อรองสิทธิของชาวประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวระดับชุมชนเพื่อรักษาทรัพยากรชายฝั่ง 2. การเฝ้าระวังชายฝั่ง ป้องปราบเรือผิดกฎหมายที่มาทำลายล้างทรัพยากร 3. จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 4. ผลักดันกฎหมายและนโยบาย 5. ร่วมเรียกร้องสิทธิชาวประมงหน้าบ้านกับสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านภาคใต้ และสมัชชาคนจน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดพังงา

ผู้ประสานงาน

 1. นายชำนาญ ราเขต (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 20/3 หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย
  อำเภอ : เกาะยาว
  รหัสไปรษณีย์ : 82160
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 6949 3573

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 6. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 7. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 8. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 9. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 10. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 3. ประชาชนทั่วไป
 4. ผู้เสียหาย/พยาน
 5. เกษตรกร/ชาวประมง