ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Pattani Province Small-scale Association ()
โทรศัพท์ 1:
0 7333 3227
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7333 3227
อีเมล์:
efsuwimon@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
26 หมู่ 4 ตำบลท่ากำชำ
อำเภอ:
หนองจิก
จังหวัด:
ปัตตานี
หมายเหตุ:
1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน 2. เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3. เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อต่อสู้กับนายทุนเรือประมงขนาดใหญ่ 2. การอบรมสัมมนาให้ความรู้ชาวประมง 3. ผลักดันให้มีการยกเลิกการใช้เครื่องมือที่ทำลายล้างทรัพยากร 4. การทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายมูหามะสุกรี มะสะนิง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 26 หมู่ 4 ตำบลท่ากำชำ
  อำเภอ : หนองจิก
  รหัสไปรษณีย์ : 94170
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7333 3227

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 7. สิทธิในที่อยู่อาศัย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง