ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
161 เครือข่ายผู้หญิงอีสาน  244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง   นางสุนทรี เซ่งกิ่ง   0 4322 5965  newomen@loxinfo.co.th  ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00
162 เครือข่ายผู้บริโภค จ.สตูล  160 หมู่ 2 ตำบลละงู  คุณกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง  081-959-4854    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
163 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย  494 ซอยนครไทย 11 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2377 5021  tnpth@thaiplus.net  องค์กรประชาชน  17/07/2014
164 เครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคใต้  4 ถนนไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่   ดารุณี พัฒแช่ม  0 7442 3113   tnpsouth@thaiplus.net  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014
165 เครือข่ายผู้ติดเชื้อ จ.พะเยา  310 ถนนแม่ต๋ำสายใน ต.แม่ต๋ำ  นายสุนันท์ เล็กเจริญ  0 5441 2462    องค์กรประชาชน  07/07/2014
166 เครือข่ายป่าชุมชนเพชรบุรี    ไม่มีผู้ประสานงาน    องค์กรประชาชน  23/07/2015
167 เครือข่ายป่าชุมชนราชบุรี      องค์กรประชาชน  23/07/2015
168 เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้  51/83 - 84 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000   นายสินธุ แก้วสินธุ์  0 7722 1249    องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
169 เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ  77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ   นายอนันต์ ดวงแล้วเรือน  053-810-623  ndf13@loxinfo.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00
170 เครือข่ายป่าชุมชนบ้านดง  22/4 หมู่ 1 ตำบลบ้านดง  นายสมบูรณ์ สังข์เครือข่าย  055-239-002    องค์กรประชาชน  0000-00-00
171 เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมคำ  80 หมู่ 3 ตำบลดอนสาย   นางฤทธิ์ บุญประกอบ     องค์กรประชาชน  2914-07-10
172 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  3 หมู่ 7 ตำบลท่าด้วง  นางพิกุล ฉิมนันท์  056-729-634    องค์กรประชาชน  0000-00-00
173 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำพูน  6/1 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000  นางสาวรวิวรรณ กันไชยสัก  0 5355 3612    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
174 เครือข่ายป่าชุมชนกาญจนบุรี  บ้านห้วยสะพาน  นายประยงค์ แก้วประดิษฐ์  089-8367223    องค์กรประชาชน  23/07/2015
175 เครือข่ายป่าชุมชน ป่าโคกคล้อง จังหวัดสุรินทร์  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นายอภินันท์ บุญทอน  0 4451 1172  forest_surin@hotmail.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014
176 เครือข่ายประชาสังคมชัยภูมิ  154 หมู่ 20 บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร   นายไกรวัลย์ พรทิตยกุล  081-977-3109    องค์กรประชาชน  0000-00-00
177 เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก  113 ถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่  ไม่มีผู้ประสานงาน  038 613 928  eastern_network@hotmail.com  ภาคธุรกิจเอกชน  05/08/2014
178 เครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จ.ขอนแก่น  224 ไปรณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นางพรรณาดี คันติศิรินทร์  0 9621 4795    องค์กรประชาชน  0000-00-00
179 เครือข่ายประชาคมฅนกำแพง  70 หมู่ 7 ตำบลเพชรชมพู  นางประสพพร จงสวัสดิ์  089-860-3390    องค์กรประชาชน  0000-00-00
180 เครือข่ายประชาคม จ.สตูล  127 หมู่ 2 ตำบลควนกาหลง   นายปราโมทย์ สังหาญ  0 7479 1100    สื่อมวลชน  0000-00-00