ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
121 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภูมินิเวศน์ขอนแก่นใต้ โคราชเหนือ  244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง  นางสาวพรรณี เสมอภาค  0-4322-5965    องค์กรประชาชน  0000-00-00
122 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้  71/3 ถนนปุณณกันต์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 91130   นายเอกชัย อิสระทะ  0 7442 8112    องค์กรประชาชน  01/01/2014
123 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน  59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150   นายอุบล อยู่หว้า  0 4376 2048  thi_asom@msk.ksc.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
124 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดมหาสารคาม  98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000   นางสาวจรรยา แสนสุข  0 4374 2995    องค์กรพัฒนาเอกชน  08/01/2014
125 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ขอนแก่น  244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   นายสมเจตน์ ไชยลาภ  0 4322 5965  jetthaiyalab@yahoo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
126 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  912 ซอยงามวงศ์วาน31 งามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์  0 2591 1195 - 6  annet@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
127 เครือข่ายเกษตรกรทางเลือก  912 ซ.งามวงศ์วาน31 ถ.งานวงศ์วาน  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2591-1195-6  annet@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014
128 เครือข่ายฮักสะเมิง  99 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้   นางคนึงนิตย์ อายุมั่น  0 5348 7045    องค์กรประชาชน  0000-00-00
129 เครือข่ายอนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมไทย  บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น   นางกาญจนา แก้วเกิด    องค์กรประชาชน  0000-00-00
130 เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองหิน (ต.เขาพระ)  บ้านบนควน หมู่ 6 ตำบลเขาพระ   นายอับดุลรอศักดิ์ ยะโกบ    องค์กรประชาชน  10/07/2014
131 เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรีภาคตะวันตก    ไม่มีผู้ประสานงาน    องค์กรประชาชน  23/07/2015
132 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ   0 4322 0895  consumerkk@thaimail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
133 เครือข่ายองค์กรประมงชายฝั่ง จังหวัดชุมพร  30 หมู่ 3 ตำบลท่ายาง   นายธวัฒน์ คล้ายรุ่ง    องค์กรประชาชน  10/07/2014
134 เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี  173/76 หมู่ 1 ซอยวัดโพธิ์ 18 ถนนวัดโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย   นางสาวธนิสรา หมั่นจิต  0 7728 4770   top2510@thaimail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
135 เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน  23/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง   นายจำนงค์ ประวิทย์  0 6278 8027    องค์กรประชาชน  0000-00-00
136 เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มแม่น้ำมูน  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000   นายสนั่น ชูสกุล  0 4453 0019  ssrangsok@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
137 เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด (โซน1)  36/1 ถนนโคกนัน ตำบลทับเที่ยง   นายจำเป็น ชูจันทร์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
138 เครือข่ายองค์กรชุมชนป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  144/21 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ซอยผดุงอุทิศ 1 ตำบลมะขามเตี้ย  นายวิไล นวลมุสิก  077-286-033    องค์กรประชาชน  0000-00-00
139 เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองไม้แดง  บ้านเขาหลัก หมู่ 7 ตำบลปากหมาก   นายประวิง บุญทอง  0 7896 1574     องค์กรประชาชน  0000-00-00
140 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกใหญ่  ศูนย์ประสานงานป่าโคกใหญ่ บ้านหนองโจด ตำบลหนองโจด   นายบุญเรือง ยางเครือ    องค์กรประชาชน  0000-00-00