ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภูมินิเวศน์ขอนแก่นใต้ โคราชเหนือ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-4322-5965
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
การทำอยู่ทำกินของเกษตรกร ด้วยการพึ่งตนเอง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.การทำสาโท เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการดำรงชีวิต ภายใต้การทำอยู่ทำกินด้วยการพึ่งตนเอง 2.สิทธิชุมชนเรื่องการผลิตเหล้าสาโท 3.ผลักดันกฎหมายการผลิตเหล้าสาโทได้อย่างเสรี
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวพรรณี เสมอภาค (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมืองขอนแก่น
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4322-5965

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง