ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
41 โครงการรักษ์แม่ลาว มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน  75 หมู่ 7 บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด  นายศักดิ์ชัย คำเมฆ  061867329    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
42 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย  ตู้ ปณ 219 ไปรษณีย์ลาดพร้าว  นางสาวจรรยา ยิ้มประเสริฐ  0 2933 0585  campaign@thailabour.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
43 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำชี  686/5 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง  นายอกนิษฐ์ ป้องภัย  043-220896    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
44 โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า  409 ชั้น5 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข แขวงห้วยขวาง   นางสาวเปรมฤดี ดาวเรือง  026910718-20  terraper@comnet.ksc.net.th  องค์กรระหว่างประเทศ  10/07/2014
45 โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ  409 ซ.โรหินสุข อาคารมูลนิธิอาสาสมัคร ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  ศยามล ไกยูรวงศ์  027314218    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
46 โครงการพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ ประจำประเทศไทย  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  นายอาแซ สะฮาดะ  0 7442 9307  sasae@ratree.psu.ac.th  สถาบันการศึกษา  01/01/2014
47 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำพอง  686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   นายอกนิษฐ์ ป้องภัย  0 4322 0895  necord@kknet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
48 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าดงลาน  79 หมู่ 9 ตำบลสีชมพู   นายหนูเกณฑ์ จันทาสี  08 1299 5992    องค์กรประชาชน  10/07/2014
49 โครงการพัฒนาเครือค่ายอาสาสมัครเยาวชนต้านเอดส์  โรงเรียนบ้านปางลาว ต.แม่ข้าวต้ม  นางสุมาลี วรรณรัตน์  018838092    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
50 โครงการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง  121 หมู่ ต.เเม่นาวาง  นายจำลอง ปอคำ  053-473221  uhdpthai@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
51 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ลุ่มน้ำวัง  141 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160   นางสาวสุภาพร เครือชัยแก้ว  0 5432 6105    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
52 โครงการพัฒนาพื้นที่สูง CHDP  121 หมู่8 ต.แม่นาวาง   นายสุมิตร วอพะพอ  0801274270  aha-pam12@yahoo.com  ภาคประชาสังคม  01/01/2012
53 โครงการพัฒนาผู้หญิงชุมชนแออัด  1770 ถนนลาดพร้าว ต.คลองจั่น  ประเทือง ช่วยเกลี้ยง  027315218    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/04/2014
54 โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูง (เช็คใหม่)  121 หมู่ 8 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280  นายจำลอง ปอคำ  0 5347 3221    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
55 โครงการพัฒนาชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น  685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายนพพร ภูมิสวัสดิ์  0 4322 0895    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
56 โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต้  62 ถนนศรีสุดา ต.บ่อยาง  นิกร บุญส่ง  074-311553    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
57 โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้  60/75-76 ถนนเอกนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  0 7531 8602  rakpaktai@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
58 โครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา  57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100   นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ  0 7433 3114  doodede2000@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
59 โครงการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม  155/3 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด   นายศรีสะเกษ สมาน  054-291212  meamok@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
60 โครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด  77/286-287 หมู่2 หมู่บ้านพนมแลนด์เฮาส์ ตำบลพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120   นายเกษม เพชรนที  0 3855 3238 0   panomland@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014