ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ลุ่มน้ำวัง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 5432 6105
โทรศัพท์ 2:
0 9838 4108
โทรสาร:
0 5432 6105
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-12-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
141 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
อำเภอ:
เมืองลำปาง
จังหวัด:
ลำปาง
หมายเหตุ:
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำวัง 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดลำปาง

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสุภาพร เครือชัยแก้ว (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 141 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5432 6105

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง
 2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม