ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
41 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  14/01/2016
42 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
43 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
44 กรมเจ้าท่า    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014
45 กรมเสมียรตรา    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  22/07/2014
46 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค  นายวัลลภ พลอยทับทิม  0 2612 8681 - 2  society@m-society.go.th  หน่วยงานรัฐ  07/07/2014
47 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว  60/1 ห้อง C202 อาคารมนริริน ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   นางจิรากร คชเสนี  0 2272 7100 - 2  greenpeace.southeastasia@th.greenpeace.org  ภาคธุรกิจเอกชน  10/07/2014
48 กรีนเอฟเอ็ม  162 ม.4   นายธนรักษ์ ตันติวุฒิพงศ์    สื่อมวลชน  09/09/2014
49 กลุ่ม"เพื่อชีวิตใหม่" ศรีสะเกษ  299/2 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ ตำบลพยุห์   นายปัจจัย ไชยเดช  0 4560 7216  newlifessk@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
50 กลุ่มกำลังใจ อ.เทพา  โรงพยาบาลเทพ ตำบลเทพา  นางวันเพ็ญ รื่นเกษม  0 7437 6359 – 6    องค์กรประชาชน  07/07/2014
51 กลุ่มชนสนใจต้านภัยเอดส์    ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00
52 กลุ่มนักฏหมายเพื่อสังคมพิษณุโลก  14/15 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  นายประพจน์ ศรีเทศ  0 5524 4797  tanaychawban@thaimail.com  องค์กรวิชาชีพ  09/07/2014
53 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี  503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน   นางวิไลวรรณ แซ่เตีย  0 2513 3173    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
54 กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง  86 ซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน   นายอัภยุทธ จันทรพา  0 2438 8667  copathai@yahool.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
55 กลุ่มปฏิรูปสื่อ ภาคประชาชน สถานีวิทยุเสียงชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  244/26 หมู่ 5 ตำบลท่ามะขาม  นายบุญส่ง จันทร์ส่องรัศมี  081-858-8358  kanpbs@gmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
56 กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อสังคม สโมสรนิติศาสตร์ จุฬาฯ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงพญาไท   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2215 0871    สถาบันการศึกษา  09/07/2014
57 กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน  264/57-58 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะแก้ว   นายใจ อึ้งภากรณ์  0 1346 9481  Giles.u@chula.ac.th  สถาบันการศึกษา  01/01/2014
58 กลุ่มประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง  16 ซอย 2 ชุมชนค่ายทหาร ถนนลำปาง – งาว ตำบลพิชัย   นางสาวศิริพร ปัญญาเสน  0 5422 8027    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
59 กลุ่มปากน้ำชุมพร  57/1 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ  นางสุนันท์ เล็กเจริญ  0 7752 2172    องค์กรประชาชน  17/07/2014
60 กลุ่มผู้บริโภคเข้มแข็ง จังหวัดสงขลา  132/2 ซอยราษฎร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ   นางชโลม เกตุจินดา  0 7425 4716  consumer_songkhla@hotmail.com  องค์กรประชาชน  17/07/2014