ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2513 3173
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2513 3173
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน
อำเภอ:
ราชเทวี
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อเป็นสื่อกลางและศูนย์รวมในการศึกษาปัญหาแรงงานสตรี 2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแรงงานสตรีด้วยกันและระหว่างแรงงานสตรีกับกลุ่มสตรีสาขาอาชีพอื่น ๆ 3. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และในองค์กรแรงงาน 4. เพื่อเป็นสถาบันที่คอยดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ พิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์และเรียกร้องสิทธิให้กับผู้ใช้แรงงานสตรี 5. เพื่อร่วมเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้แรงงานสตรี 6. เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในอันที่จะแก้ไขปัญหาแรงงาoสตรี ปัญหาสังคม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนครนายก
 3. จังหวัดนครปฐม
 4. จังหวัดนนทบุรี
 5. จังหวัดปทุมธานี
 6. จังหวัดสมุทรปราการ
 7. จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานงาน

 1. นางวิไลวรรณ แซ่เตีย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน
  อำเภอ : ราชเทวี
  รหัสไปรษณีย์ : 10400
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2513 3173

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิแรงงาน
 3. เสรีภาพในการชุมนุม
 4. เสรีภาพในการสมาคม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ใช้แรงงาน
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้หญิง