ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สถาบันการศึกษา
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อสังคม สโมสรนิติศาสตร์ จุฬาฯ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Demo-Society Group ()
โทรศัพท์ 1:
0 2215 0871
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2215 4804
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.demo-society.net
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงพญาไท
อำเภอ:
ปทุมวัน
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อปลุกจิตสำนึก อุดมการณ์ให้นิสิตเห็นความสำคัญและเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มีความสนใจในการมีส่วนร่วมและเสียสละช่วยเหลือสังคมโดยรวมตามหลักการและเหตุผลของกลุ่มฯ 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเป็นระบอบการปกครองของประเทศให้ดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน 3. ร่วมกันทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวเพื่อสังคมโดยสันติวิธี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและความถูกต้องในสังคม 4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนใจได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มฯ ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดพลังในการผลักดันและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น 5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและรัฐศาสตร์ด้านต่างๆ ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ 6. เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสใช้ทักษะ ความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 7. พัฒนาศักยภาพของสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งความรู้ จิตใจ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวโดยสันติวิธี เพื่อให้นิสิตมีจิตสำนึกด้านสังคม รู้ เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริง 2. ทำกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย 3. ประสานงานกับกลุ่มและองค์กรอื่นๆที่มีแนวทางเดียวกัน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
  2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
  3. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
  4. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
  5. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป