ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคประชาสังคม
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง CHDP ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0801274270
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
aha-pam12@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2012-01-01
ที่อยู่:
121 หมู่8 ต.แม่นาวาง
อำเภอ:
แม่อาย
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุมิตร วอพะพอ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. เชื้อชาติ
 2. ถิ่นกำเนิด
 3. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 4. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า
 2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม