ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
21 โครงการอนุรักษ์ภูผาขาว  สวนไทเกษตร 38 หมู่ 10 บ้านโคกผักหวาน   นางอุไรวรรณ ทองอู้  08 1320 2671    องค์กรประชาชน  0000-00-00
22 โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.ปัตตานี  11 ซอย 9 ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000   นางสาวสุวิมล พิริยชนาลัย  0 7333 3227  fishernw@cscoms.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
23 โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล มูลนิธิคุ้ทครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ จ.ปัตตานี  11 ถนนมะกรูด ต.สะบารัง  ไม่มีผู้ประสานงาน  073333227  fishernw@cscoms.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/08/2014
24 โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ภาคใต้  57/216 หมู่บ้านเคหะสถานครูไทย ถนน กาญจนาวนิช  นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  074333114  doodede2000@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/08/2014
25 โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ภาคอีสาน  59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข  ไม่มีผู้ประสานงาน    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/08/2014
26 โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย  520/1-2 ซอย 16 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ   นายนพวรรณ์ ศรีสว่างวงค์  0 2954 3490 - 1  thaihop@health.moph.go.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
27 โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง  520/1-2 ซอย 16 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ  ไม่มีผู้ประสานงาน  025854243  thaihop@health.moph.go.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/08/2014
28 โครงการสนับสนุนเครือข่ายแรงงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (ส่วนงานของมูลนิธิเพื่อนหญิง)  14/7 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง   นายสุชาติ ตระกูลหูทิพย์  0 5355 4 565    องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
29 โครงการสตรีและเยาวชนลำพูน  84/1 หมู่ 7 ตำบลแม่แรง  นางศรีนวล เป็งคำตา  0 5357 2431    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
30 โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในภาคใต้  140/26 ถนน แม่ม่วง ต.ในเมือง   ไม่มีผู้ประสานงาน  075345568  som.fci@thai.cim  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/08/2014
31 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวภาคใต้ สหทัยมูลนิธิ  193 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง   นางสาวนฤมล อินทรโชติ  0 7535 6524    องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
32 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ  120 หมู่ 15 ซอย 9 ถนนสันโค้งหลวง ตำบลรอบเวียง   นางอุศนีย์ ทิมทอง  0 5375 6411  sepom2002@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
33 โครงการส่งเสริมผู้บริโภค สภาสตรีแห่งชาติ  บ้านมนังคศิลา ถนนหล่นหลวง  อาจารย์ทวี โพธิผล  022810081    หน่วยงานรัฐ  04/08/2014
34 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป  120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 7 ห้อง 706 ต.สีลม   บรรจง ศิริ  022-372590-1  cd_cap706@hotmail.com  ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
35 โครงการส่งสร้างความเข็มเเข็งผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี  144/21 หมู่ 4 ถนน ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย  นางสุรินนา เพชรรัตน์  077286033  suchatan@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/08/2014
36 โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์(มูลนิธกระจกเงา)  191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน   เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข  029-732-236   info@backtohome.org  ภาคธุรกิจเอกชน  10/07/2014
37 โครงการศึกษาระบบการจัดการที่ดินในระดับท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  53/1 ถนนสระโบราณ ต.ในเมือง  บรรพต ศรีจันทร์นิตย์   044-530484  surin64@cscoms.com  ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
38 โครงการศึกษาปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาชัย   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวั   นางสาวอารยา ชินวรโกมล  0 2613 2148  arayachin@hotmail.com  สถาบันการศึกษา  08/07/2014
39 โครงการศึกษาปัญหาผลกระทบค่ายสิทธิมนุษยชนกองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2 ถนนพระจันทร์ ต.พระบรมมหาราชวัง   อารยา ชินวรโกมล  026132148  arsayachin@hotmail.com  หน่วยงานรัฐ  25/07/2014
40 โครงการวิจัยสิทธิชุมชนศึกษา(ภาคใต้)  57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100   นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  0 7433 3114  wailnarit@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014