ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ภาคอีสาน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2014-08-04
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-08-04
ที่อยู่:
59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข
อำเภอ:
กันทรวิชัย
จังหวัด:
มหาสารคาม
หมายเหตุ:
1.เพื่อร่วมกันชุมชนศึกษาถึงการละเมิดสิทธิและการใช้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ฯลฯ 2.เพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบให้เกิดความเข้มแข็งในการใช้สิทธิได้อย่างชอบธรรม 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและค้นหาทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศน์และภูมิปัญหาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
  3. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
  5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป