ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการศึกษาปัญหาผลกระทบค่ายสิทธิมนุษยชนกองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
026132148
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
022249421
อีเมล์:
arsayachin@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://archanwell.hypermart.net
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
2 ถนนพระจันทร์ ต.พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ:
พระนคร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อคนไร้สัญชาติในประเทศ ประเด็น 1.สิทธิในการอาศัยอยู่ 2.สิทธิในการศึกษา 3.สิทธิในการศึกษา 4.สิทธิในการทำงาน 5.สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. อารยา ชินวรโกมล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. ถิ่นกำเนิด
 4. เชื้อชาติ
 5. ภาษา
 6. สถานะของบุคคล
 7. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
 8. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 9. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
 10. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า