ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
141 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านรักษ์ป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย   นายสอด สุดนาค   0 7728 6033    องค์กรประชาชน  10/07/2014
142 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านป่าภูสีฐาน โครงการสิทธิชุมชนศึกษาภาคอีสานกรณีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าภูสีฐาน)  บ้านสร้างค้อ-เต่างอย ตำบลหลุบเลา   นายเลื่อน ศรีสุโพธิ์  0 1320 4907    องค์กรประชาชน  0000-00-00
143 เครือข่ายสูงเนินรวมใจ  202 หมู่ 5 ตำบลนากลาง  นายประพาศ โงกสูงเนิน  081-360-4809    องค์กรประชาชน  0000-00-00
144 เครือข่ายสิทธิสตรีชนบทนครราชสีมา  10 หมู่ 1 ตำบลนากลาง  นางสมประสงค์ อบอุ่น  089-847-9190    องค์กรประชาชน  0000-00-00
145 เครือข่ายสิทธิที่อยู่อาศัยชุมนุมสหกรณ์เคหสถานชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย จำกัด  2044/28-33 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง  นางประจวบ แซ่ส่ง  0 2718 0911    องค์กรประชาชน  08/07/2014
146 เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก   4/1 หมู่ 7 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   นายมะลิ ทองคำปลิว  08 1675 1835   local_ngo@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
147 เครือข่ายสลัมโกลก  ชุมชนงูดงเห่า  นายชาญณรงค์ ไตรณรานุสรณ์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
148 เครือข่ายสลัม 4 ภาค  400/475 ซอยโรงปูน ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2314 0204    องค์กรประชาชน  07/07/2014
149 เครือข่ายลุ่มน้ำอิง ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกว้านพะเยา  91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง   นายอินเต้า ปัญจขันธ์  0 5445 8757    องค์กรประชาชน  0000-00-00
150 เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ (ลุ่มน้ำวัง)  50 ม.3 ต.หัวเมือง  นางสาวไพรวัลย์ กมลเนตร  too_57@hotmail.com  ภาคประชาสังคม  07/08/2014
151 เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ  187 หมู่ 9 ต.ท่าวังทอง  นายสงกรานต์ ปัญญา    องค์กรประชาชน  01/01/2012
152 เครือข่ายลุ่มน้ำชี - มูน  686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   นายอกนิษฐ์ ป้องภัย  0 4322 0895  necord@kknet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
153 เครือข่ายลุ่มน้ำจังหวัดสุรินทร์  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นายดำเกิง โพทอง   0 4451 1172    องค์กรประชาชน  0000-00-00
154 เครือข่ายรักษาป่าเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี  อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี   นายมะดานิง อารียู  073-536-076  budosungaipadi_np@dnp.go.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00
155 เครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน  686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายสวาง บัวจาร  0 4322 0895    องค์กรประชาชน  10/07/2014
156 เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์  264/13 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง  นายจินดา เจริญสุข  0 4323 5195     องค์กรประชาชน  07/07/2014
157 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมหาสารคาม  98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม   นางสาวอรุณวดี พงษ์อุดร  0 4374 2995    องค์กรประชาชน  03/07/2014
158 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา  96/1 หมู่ 1 ตำบลควนรู   ไม่มีผู้ประสานงาน  087 957 8081  saanhatyai@gmaik.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
159 เครือข่ายพัฒนาสตรีในเขตลุ่มน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  51/83 - 84 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย   นางดวงใจ ศิริภัทร์)  0 7722 1249  fzoen1@mweb.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
160 เครือข่ายพ่อแม่-เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (แนวร่วมพัฒนาการศึกษาไทย)  เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10   พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี  081-298-0284  kamolpar@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00