ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายลุ่มน้ำจังหวัดสุรินทร์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4451 1172
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4451 5590
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-09-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
1. เสริมสร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ำภาคประชาชน 2. ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ 4. ชุมชนลุ่มน้ำสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดทำแผนการจัดการน้ำภาคประชาชน 2. จัดเวทีเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 3. ผลิตรายการวิทยุคนลุ่มน้ำ 4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ เผยแพร่
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานงาน

  1. นายดำเกิง โพทอง (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4451 1172

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป