ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
022-372590-1
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
022372529
อีเมล์:
cd_cap706@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2014-07-25
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 7 ห้อง 706 ต.สีลม
อำเภอ:
บางรัก
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1.เพื่อเสริมสร้างองค์กรเครือข่ายประชาชนในระดับรากฐานให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และหนุนช่วยการนำรัฐะรรมนูญ 3. เพื่อนำกลไกที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐะรรมนูญไปปฏิรูปใช้ให้เกิดประโยชน์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. บรรจง ศิริ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 3. เพศ
 4. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 5. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 6. สิทธิแรงงาน
 7. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 8. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 9. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง
 2. ผู้ใช้แรงงาน
 3. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม