ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการศึกษาระบบการจัดการที่ดินในระดับท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
044-530484
โทรศัพท์ 2:
013743929
โทรสาร:
044-513762
อีเมล์:
surin64@cscoms.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
53/1 ถนนสระโบราณ ต.ในเมือง
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
1. ศึกษาภูมิปัยญาในการจัดการที่ดินท้องถิ่น 2. การจัดการแผนปฏิบัติการในการจดการที่ดินของชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดขอนแก่น
 2. จังหวัดนครพนม

ผู้ประสานงาน

 1. บรรพต ศรีจันทร์นิตย์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม