ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2377 5021
โทรศัพท์ 2:
0 2237 5065
โทรสาร:
0 2377 9719
อีเมล์:
tnpth@thaiplus.net
เว็บไซต์:
http://www.thaiplus.net/
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-17
ที่อยู่:
494 ซอยนครไทย 11 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น
อำเภอ:
บางกะปิ
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิด้านเอดส์ 2. ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อ 3. เพื่อพัฒนาหากระบวนการรณรงค์เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม 4. ประสานความช่วยเหลือจากภาคต่างๆ 5. เป็นเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ ทำงานด้านเอดส์เพื่อสร้างพันธมิตร ในการทำงาน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การเคลื่อนไหวรวมตัวกันของเครือข่ายรณรงค์เรื่องระบบการดูแลรักษาผู้ ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 2. สำรวจข้อมูลการละเมิดสิทธิผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ในระดับชุมชน 3. การจัดอบรมให้กับแกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในทุกภาค
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดจันทบุรี
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 3. จังหวัดชลบุรี
 4. จังหวัดเชียงราย
 5. จังหวัดเชียงใหม่
 6. จังหวัดตราด
 7. จังหวัดปราจีนบุรี
 8. จังหวัดพะเยา
 9. จังหวัดระยอง
 10. จังหวัดลำปาง
 11. จังหวัดสระแก้ว

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย