ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมคำ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-06-15
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2914-07-10
ที่อยู่:
80 หมู่ 3 ตำบลดอนสาย
อำเภอ:
ตระการพืชผล
จังหวัด:
อุบลราชธานี
หมายเหตุ:
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน 2. เพื่อเสริมสร้างการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์ 3. เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ชาวบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดการป่าชุมชน 5000ไร่ 2. อบรมสัมมนา 3. ศึกษาดูงาน 4. ฝึกอาชีพ 5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มองค์กรชาวบ้าน 6. ส่งเสริมการออมทรัพย์ 7. รณรงค์เผยแพร่นโยบายรัฐที่ละเมิดชุมชน 8. ฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางฤทธิ์ บุญประกอบ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 80 หมู่ 3 ตำบลดอนสาย
  อำเภอ : ตระการพืชผล
  รหัสไปรษณีย์ : 34130
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 7. สิทธิในทรัพย์สินอื่น
 8. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 9. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 10. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
 11. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง