ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
241 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำชี  686/5 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง  นายอกนิษฐ์ ป้องภัย  043-220896    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
242 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำพอง  686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   นายอกนิษฐ์ ป้องภัย  0 4322 0895  necord@kknet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
243 เครือข่ายผู้หญิงอีสาน  244/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง   นางสุนทรี เซ่งกิ่ง   0 4322 5965  newomen@loxinfo.co.th  ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00
244 โครงการพัฒนาชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น  685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายนพพร ภูมิสวัสดิ์  0 4322 0895    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
245 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  685/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง   นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ   0 4322 0895  consumerkk@thaimail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
246 โครงการศึกษาระบบการจัดการที่ดินในระดับท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  53/1 ถนนสระโบราณ ต.ในเมือง  บรรพต ศรีจันทร์นิตย์   044-530484  surin64@cscoms.com  ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
247 เครือข่ายลุ่มน้ำจังหวัดสุรินทร์  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นายดำเกิง โพทอง   0 4451 1172    องค์กรประชาชน  0000-00-00
248 เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมคำ  80 หมู่ 3 ตำบลดอนสาย   นางฤทธิ์ บุญประกอบ     องค์กรประชาชน  2914-07-10
249 โครงการทามมูล  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000   นายสนั่น ชูสกุล   0 4453 0019   sanan.chu@chaiyo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
250 กลุ่มโคกหินขาว  63 หมู่ 6 บ้านด้วง ตำบลน้ำพอง   นางมานิจ ดวงพรม   0 6231 4248     องค์กรประชาชน  0000-00-00
251 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัวกระทรวงศึกษาธิการ    ไม่มีผู้ประสานงาน      หน่วยงานรัฐ  0000-00-00
252 มูลนิธิเด็ก  95/24 หมู่6 ซ.เกียรติร่วทมิตร ถ.พุธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  คุณหญิงอัมพร มีศุข  02-814-1481  children@ffc.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
253 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านทุ่งโชน  บ้านทุ่งโซน หมู่ 6 ตำบลเขาพระทอง   นายสมพร ยะวิเชียร    องค์กรประชาชน  10/07/2014
254 โครงการพัฒนาชนบทกระเหรี่ยง  157/2 ถนนค่ายลูกเสือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300   นายสุวรรณ จันทรยุทธ  0 5321 7018  rdp@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
255 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ลุ่มน้ำวัง  141 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160   นางสาวสุภาพร เครือชัยแก้ว  0 5432 6105    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
256 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำพูน  6/1 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000  นางสาวรวิวรรณ กันไชยสัก  0 5355 3612    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
257 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์  ตู้ ปณ. 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  สรรเสริญ ด้วงดี  053-877202  mapnet@cm.ksc.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  23/07/2014
258 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ชั้น 5 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ถนนเทอดดำริ   นางสาววรรณเณา มงคลกิจ  0 2668 2481  dpith@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
259 ศูนย์บริการข้อมูลและอบรมแรงงาน  166/23 หมู่บ้านณัฐกานต์3 ซอยพหลโยธิน52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน   นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข   0 2972 6385  clist2@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
260 เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ  เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร   นายสุรพล ตาคำ   053-873490 ต่อ1  maejonaturalcenter@gmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00