ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มโคกหินขาว ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 6231 4248
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
63 หมู่ 6 บ้านด้วง ตำบลน้ำพอง
อำเภอ:
น้ำพอง
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. พัฒนาองค์กรชาวบ้านในด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เรียกร้องความเป็นธรรมให้รัฐแก้ไขปัญหากรณีที่ดินบริเวณโคกหินขาวที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรม 2. การประชุมให้ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ 3. ผลักดันให้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ฉบับประชาชน 4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

  1. นางมานิจ ดวงพรม (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 63 หมู่ 6 บ้านด้วง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 6231 4248

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป