ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Council of Disabled People of Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0 2668 2481
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2243 6828
อีเมล์:
dpith@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
http://www.cdpt.or.th
วันก่อตั้งองค์กร:
1983-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
ชั้น 5 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ถนนเทอดดำริ
อำเภอ:
ดุสิต
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
- ติดตามค้นหาและเสนอแนะระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายที่มีประโยชน์ต่อคนพิการ - คัดค้าน ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายที่ทำให้คนพิการเสียสิทธิประโยชน์ หรือ ก่อให้เกิดการแบ่งแยกคนพิการในสังคม - จัดหา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสังคม - ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกขั้นตอนของคนพิการทุกประเภท - ดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิที่เท่าเทียมกัน(ทั้งทางพฤตินัยและทางนิตินัย) สำหรับคนพิการทุกประเภทในการได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม - สร้างความมั่นใจให้คนพิการถึงโอกาสอันเท่าเทียมกันในการได้รับการจ้างงาน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาววรรณเณา มงคลกิจ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ชั้น 5 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ถนนเทอดดำริ
  อำเภอ : ดุสิต
  รหัสไปรษณีย์ : 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2668 2481
  หมายเลขโทรสาร : 0 2243 6828

ประเภทสิทธิ

 1. ความพิการ
 2. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. สิทธิได้รับความคุ้มคองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
 4. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนพิการ