ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Northern Farmers Network ()
โทรศัพท์ 1:
053-873490 ต่อ1
โทรศัพท์ 2:
053-873493
โทรสาร:
อีเมล์:
maejonaturalcenter@gmail.com
เว็บไซต์:
http://www.maejonaturalfarming.org/
วันก่อตั้งองค์กร:
1994-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อำเภอ:
สันทราย
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนตื่นตัวในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการรณรงค์เชิงนโยบายให้รัฐยอมรับสิทธิชุมชน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาแบบแผนการผลิตทางการเกษตรบนที่สูงให้มีลักษณะยั่งยืนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เรียกร้องความเป็นธรรมจากผลกระทบระดับนโยบายของรัฐ 2. การติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 3. การเสนอผลักดันนโยบายกฎหมาย 4. สนับสนุนการทำการเกษตรยั่งยืนบนที่สูง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. จังหวัดลำปาง

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุรพล ตาคำ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 138 หมู่ 4 ถนนริมคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป