ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์บริการข้อมูลและอบรมแรงงาน (ศบร.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Center for Labour Information Service and Training ()
โทรศัพท์ 1:
0 2972 6385
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2972 6385
อีเมล์:
clist2@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
http://www.workers-voice.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
166/23 หมู่บ้านณัฐกานต์3 ซอยพหลโยธิน52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน
อำเภอ:
สายไหม
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนงานในทุกรูปแบบเพื่อปกป้องเสรีภาพและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานให้ดีขึ้นทุกด้าน 2. ให้การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อยกระดับจิตสำนึก ความรับรู้ของคนงานใน การเปลี่ยนแปลงตนเองและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรคนงาน 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนงานสตรีในทุกระดับชั้นขององค์กรคนงานและการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน เพื่อนำมาสู่การสร้างความเสมอภาคทางเพศในโรงงาน ในชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนจนระดับสากล
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดสมุทรสาคร
 3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 4. จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 166/23 หมู่บ้านณัฐกานต์3 ซอยพหลโยธิน52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน
  อำเภอ : สายไหม
  รหัสไปรษณีย์ : 10220
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2972 6385

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิแรงงาน
 3. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 4. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ใช้แรงงาน