ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
161 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า  90 ซอยอยู่ออมสิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน   นายอดิศร เกิดมงคล  0 2424 9173  taedb@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ
162 เครือข่ายเพื่อสิทธิผู้ประสบภัยจากการทำงานในระดับเอเซีย  386/60 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  นางสาวสุชาดา บุญชู  02-930-5634-5  anroav@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00 ปกติ
163 ชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ (คนกับป่า) จ.พิษณุโลก  139 หมู่ 8 ตำบลชมพู   นายมะลิ ทองคำปลิว  0 1114 8355     องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
164 สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้  8/3 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง  นายสะมะแอ เจะมูดอ  0 7522 6177  samapan@phuket.ksc.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
165 กุล่มอาสาพัฒนาเด็ก จ.เชียงใหม่   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
166 สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  310 ถนนแม่ต๋ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำ   นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล  0 5441 2422  elithailand@hotmail.com  ภาคธุรกิจเอกชน  04/07/2014 ปกติ
167 สมาคมสร้างสรรค์และพัฒนาม้งในประเทศไทย 268/23 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   นายยงยุทธ สืบทายาท  0 5324 8920  hmongmdt@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014 ปิดใช้งาน
168 มูลนิธิพุทธเกษตรเชียงใหม่  ศูนย์พุทธเกษตรกรรมหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก   พระอาจารย์ชัยยศ ชัยยโส  0 5341 4245  Bdcthai@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014 ปกติ
169 ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก สำนักงานสมุทรปราการ   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
170 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในอำเภอแม่แจ่ม (มูลนิธิรักษ์ไทย)   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
171 เพื่อนไร้พรมแดน  191/2 หมู่ 1 ต.หนองควาย   นายจรัส บุญรัตน์  0 5333 6298  borders@chmai2.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014 ปกติ
172 มูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก  1000/271-272 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลช้างเผือก   นายประยงค์ ม่วงหา  0 5321 6417  ftcthailand@emnet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014 ปกติ
173 กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อประชาชน   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
174 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค  นายวัลลภ พลอยทับทิม  0 2612 8681 - 2  society@m-society.go.th  หน่วยงานรัฐ  07/07/2014 ปกติ
175 กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ไม่มีผู้ประสานงาน      หน่วยงานรัฐ  0000-00-00 ปิดใช้งาน
176 กลุ่มปากน้ำชุมพร  57/1 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ  นางสุนันท์ เล็กเจริญ  0 7752 2172    องค์กรประชาชน  17/07/2014 ปกติ
177 โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
178 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี  173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย   นางสาวสุรินนา เพชรรัตน์  0 7728 6033  suchatan@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปกติ
179 มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต  173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  นายประวีณ จุลภักดี  0 7728 6033  forestforlife@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014 ปกติ
180 โครงการเสริมสร้างศักยภาพธนาคารหมู่บ้านลุ่มนำปากพนัง   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน