ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมหยาดฝน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Yadfon (Raindrops) Asscociation ()
โทรศัพท์ 1:
0 7521 9737
โทรศัพท์ 2:
0 7521 9327
โทรสาร:
0 7521 9327
อีเมล์:
Yadfon@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1985-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
16/8 ถนนรักษ์จันทน์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
อำเภอ:
เมืองตรัง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 2. เสริมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในชุมชน 3. เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับภูมิภาค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การฝึกอบรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 2. สนับสนุนองค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง พะยูน เต่าทะเล และหยุดยั้งมิให้ใช้เครื่องมือทำลายทรัพยากรประมง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

 1. นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 16/8 ถนนรักษ์จันทน์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7521 9327

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม