ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
281 มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคาร Plaza East เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900   นางสาวอุไรวรรณ ภีคเกษม  02-9379901-7  info@scbf.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  23/07/2014
282 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กและเยาวชนในชุมชนภายใต้มูลนิธิ พัฒนาศักยภาพชุมชน  239 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ต  นายประสงค์ อยู่สุขสำราญ  053-866319    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
283 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านห้วยใส-สีจุ้ย  บ้านห้วยใส-สีจุ้ย หมู่ 1 ตำบลท่างิ้ว   นายเสริม กำธร    องค์กรประชาชน  0000-00-00
284 เครือข่ายฮักสะเมิง  99 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้   นางคนึงนิตย์ อายุมั่น  0 5348 7045    องค์กรประชาชน  0000-00-00
285 เครือข่ายลุ่มน้ำอิง ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกว้านพะเยา  91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง   นายอินเต้า ปัญจขันธ์  0 5445 8757    องค์กรประชาชน  0000-00-00
286 โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา  91 หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง  นายนิคม บุญเสริม  054-458757  pdpp3@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
287 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านบางจำ  1 หมู่ 5 ตำบลตะกุกเหนือ   นายสามารถ สุขบรรจง  0 7729 9398    องค์กรประชาชน  0000-00-00
288 ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำและสิทธิมนุษยชนลุ่มน้ำปากพนัง  15 หมู่ 3 ถนนบางโหนดบ้านดาน ตำบลเกาะเพชร   นายประเสริฐ คงสงค์  089-594-4482    องค์กรประชาชน  0000-00-00
289 กลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม  23/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง   นายจำนงค์ ประวิทย์  0 6278 8027    องค์กรประชาชน  0000-00-00
290 ประชาคมทักษิณ(ท้องถิ่นภาคใต้)  8 มงคลประชา 1   นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์  0 1738 8228     องค์กรประชาชน  0000-00-00
291 สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเซีย  220 ถนนสุขุมวิท 49/12 แขวงคลองตันเหนือ  Mr Anselmo lee  0 2391 8801  info@forumasia.org  องค์กรระหว่างประเทศ  01/01/2014
292 สหพันธ์แรงงานกระดาษและการพิมพ์แห่งประเทศไทย  2249 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง  ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2539 8372    สหภาพ/สหพันธ์  01/01/2014
293 สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอ่างทอง  30 หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  นายเสถียร จันทร  0-3564-7123    องค์กรประชาชน  0000-00-00
294 โครงการอนุรักษ์ภูผาขาว  สวนไทเกษตร 38 หมู่ 10 บ้านโคกผักหวาน   นางอุไรวรรณ ทองอู้  08 1320 2671    องค์กรประชาชน  0000-00-00
295 สภาเครือข่ายกลุ่มเกษตรรักษาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก  98 หมู่1 ตำบลปลวกแดง   อาจารย์ทัศวี สุวรรณวัฒน์  038-383511    องค์กรประชาชน  24/07/2014
296 ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำยวม  187 หมู่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140  นายทวี ถิ่นวนา  0 5362 2067  maeyuam@hansa.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
297 เครือข่ายแม่หญิงล้านนา  123 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลม่วงน้อย   นางกรองแก้ว ลังการ์พันธ์  0 5352 1402    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
298 มูลนิธิเรือนร่มเย็น  61 หมู่ 7 แม่สาย-เชียงแสน ตำบลศรีเมืองชุม   นายเอกนรินทร์ พิราลัย  0 5366 8063  tawanamphai@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
299 โครงการสนับสนุนเครือข่ายแรงงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (ส่วนงานของมูลนิธิเพื่อนหญิง)  14/7 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง   นายสุชาติ ตระกูลหูทิพย์  0 5355 4 565    องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
300 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล  0 5381 0624   Isdep-ndf@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014