ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กและเยาวชนในชุมชนภายใต้มูลนิธิ พัฒนาศักยภาพชุมชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
053-866319
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
053-866319
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-02-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
239 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ต
อำเภอ:
ดอยสะเก็ด
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. เพื่อพัฒนาโอกาสให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งครอบครัวเด้กด้อยโอกาส 2.เพื่อให้หน่อวยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับปัยหาเด็กและเยาวชน 3.รณรงค์ให้ครอบครัว ชุมชน สาธารณะ ตระหนักถึงปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ไข
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ให้ความรู้แก่เด้กและเยาวชน 2. ให้องคืกรต่างๆ ยอมรับในความคิดของเด็กและเยาวชนในการคิด วางแผน ทำงาน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายประสงค์ อยู่สุขสำราญ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-866319

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 4. สถานะของบุคคล
 5. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 6. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 7. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ผู้ติดเชื้อ HIV
 3. ประชาชนทั่วไป