ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
201 องค์กรชุมชนคัดค้านการระเบิดหินเขาเพดาน  หมู่ 7 ตำบลนาเมืองเพชร   นายช่วน กาเยาว์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
202 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าไม้ที่ดินเขาหวาง  15/1 หมู่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร   นายภูธร กิติเวชวรกุล    องค์กรประชาชน  0000-00-00
203 ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  2 ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง  นายธรรมศักดิ์ ชนะ  0 2622 2380  damrongtham@dol.go.th  หน่วยงานรัฐ  07/07/2014
204 สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์  77 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง   ดร.แอนโทนี่ ประมวลรัตน  0 2643 9891 - 3  tbca@ksc.net.th  องค์กรระหว่างประเทศ  0000-00-00
205 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ภูมินิเวศร้อยเอ็ด  90 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  นายณีรวัฒน์ เคนโยธา  0 4352 5148    องค์กรประชาชน  01/01/2014
206 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง   นายสมชาติ เลขาลาวัณย์  022454035    หน่วยงานรัฐ  08/07/2014
207 เครือข่ายเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ภาคใต้  94/1 หมุ่ 9 ตำบลขุนทะเล   นางบุณยนุช สมพันธ์  08 1737 8195     องค์กรประชาชน  04/07/2014
208 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านไสกุดหิน  บ้านไสกุดหิน หมู่ 9 ตำบลน้ำผุด   นายแคล้ว บุญเศษ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
209 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านเหมก (สำนักหินปัก)  บ้านเหมก หมู่ 9 ตำบลละมอ  นายคลาด ผลช่วย    องค์กรประชาชน  0000-00-00
210 องค์กรชุมชนคัดค้านการระเบิดหินถ้ำแรด  หมู่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130  นางสาวหทัยรัตน์ โชติรัตน์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
211 เครือข่ายชาวบ้านแก้ไขปัญหาที่ดิน  144/21 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ซอยผดุงอุทิศ 1 ตำบลมะขามเตี้ย  นายสอด สุดนาค  0-7728-6033    องค์กรประชาชน  0000-00-00
212 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี  26 หมู่ 4 ตำบลท่ากำชำ   นายมูหามะสุกรี มะสะนิง  0 7333 3227  efsuwimon@hotmail.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014
213 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนและสตรี  143 หมู่ 5 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเหล่าหลวง   นายเฉลิม เอการัมย์  0 4354 7782    ภาคธุรกิจเอกชน  17/07/2014
214 สโมสรคนรักบ้าน เครือข่ายประชาคมจังหวัดสตูล  1/15 หมู่ 2 ตำบลควนกาหลง  ประโมทย์ สังหาญ  081-2758681    องค์กรประชาชน  24/07/2014
215 องค์กรชุมชนคัดค้านโรงไฟฟ้าลำภูรา  บ้านลำภูรา หมู่ 3 ตำบลลำภูรา   นายชอบ แก้วรักษ์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
216 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านปากห้วย  บ้านปากห้วย หมู่6 ตำบลน้ำผุด   นายสายันห์ นิลละออ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
217 สำนักงานคุ้มครองแรงงาน  ชั้น 10 - 11 อาคาร กสธ. ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง   นายสถาพร จารุภา  0 2245 4310 - 4  pr_webmaster@labour.go.th  หน่วยงานรัฐ  0000-00-00
218 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านไร่เหนือ  บ้านไร่เหนือ หมู่ 3 ตำบลเขาในเตา   นายเฉลิมชัย คงเหมือน    องค์กรประชาชน  0000-00-00
219 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านลำพิกุล  บ้านลำพิกุล หมู่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด   นายธงชัย แสงจันทร์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
220 เครือข่ายเพื่อนหญิง ลุ่มน้ำหลังสวน  51/3 หมู่ 4 ตำบลปากทรง  นางจิตรา บัวสุวรรณ    องค์กรประชาชน  0000-00-00