ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ภูมินิเวศร้อยเอ็ด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4352 5148
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4352 5148
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
90 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
อำเภอ:
เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ:
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรุ้เกษตรกรรมยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาองค์กรชาวบ้านเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 3. เพื่อผลักดันต่อนโยบายรัฐต่อการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน 2. ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรชาวบ้าน 3. การรณรงค์เผยแพร่ผลักดันกฎหมายและนโยบาย 4. การอบรมความรู้เทคนิคด้านการเกษตร
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงาน

  1. นายณีรวัฒน์ เคนโยธา (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 90 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4352 5148

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง