ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สำนักงานคุ้มครองแรงงาน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2245 4310 - 4
โทรศัพท์ 2:
1546
โทรสาร:
0 2245 4310 - 4
อีเมล์:
pr_webmaster@labour.go.th
เว็บไซต์:
http://www.labour.go.th
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
ชั้น 10 - 11 อาคาร กสธ. ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
อำเภอ:
ดินแดง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน กำหนดแนวทางมาตรการและวิธีปฏิบัติด้านการคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ 2. ควบคุม ดูแลนายจ้าง ลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษา วิเคราะห์สภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และพัฒนามาตรฐานแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. บริหารกองทุสงเคราะห์ลูกจ้าง 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การคุ้มครองแรงงาน และกำหนดมาตรฐานแรงงาน 2. ดำเนินคดีผู้ไม่ปฎิบัติตามกฎหาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายสถาพร จารุภา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ชั้น 10 - 11 อาคาร กสธ. ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
  อำเภอ : ดินแดง
  รหัสไปรษณีย์ : 10400
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สถานะของบุคคล
 4. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 5. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 6. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ใช้แรงงาน