ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
141 มูลนิธิฟรีดริด เอแบร์ท  1550 ชั้น 23 อาคารธนาภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน   Mr.Erics Vogt  0 2652 7178 - 9  info@fes-thailand.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
142 เครือข่ายแรงงานเด็กในเอเชีย  120/16 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ   ไม่มีผู้ประสานงาน  029300855    องค์กรระหว่างประเทศ  01/07/2014
143 โครงการโรงเรียนใต้ร่มไม้  333 บ้านเหมืองตะกั่ว หมู่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170   นายสาธร สมพงศ์  0 7461 4777   undertree_school333@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
144 โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.ปัตตานี  11 ซอย 9 ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000   นางสาวสุวิมล พิริยชนาลัย  0 7333 3227  fishernw@cscoms.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
145 สวนสร้างสรรค์ นาคร-บวรรัตน์  1168 ท่าวัง ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง   นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  0 7535 6350    องค์กรประชาชน  0000-00-00
146 โครงการพัฒนาผู้หญิงชุมชนแออัด  1770 ถนนลาดพร้าว ต.คลองจั่น  ประเทือง ช่วยเกลี้ยง  027315218    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/04/2014
147 โครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา  57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100   นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ  0 7433 3114  doodede2000@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
148 โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต้  62 ถนนศรีสุดา ต.บ่อยาง  นิกร บุญส่ง  074-311553    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
149 ชมรมอนุรักษ์ไก่เถื่อน  14 ซอย 2 ท่าพรุวิทยา   นายสุพจน์ แสงจันทร์  0 7441 2682    องค์กรประชาชน  17/07/2014
150 มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้  132/2 ซอยราษฎร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110   นายเอกชัย อิสระทะ  0 7425 4716  ekkachai@hatyai.inet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
151 เครือข่ายผู้บริโภค จ.สตูล  160 หมู่ 2 ตำบลละงู  คุณกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง  081-959-4854    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
152 สมัชชาชาวนาชาวไร่อีสานเพื่อการรับรองสิทธิทีดินทำกินและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์  0 4378 9316    องค์กรประชาชน  0000-00-00
153 เกษตรชุมชนเพื่อการผลิต การตลาด  139 ถนนยนตรการกำธร ตำบลเขาพระ   นายวิชิต แก้วมณี    องค์กรประชาชน  10/07/2014
154 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมหาสารคาม  98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม   นางสาวอรุณวดี พงษ์อุดร  0 4374 2995    องค์กรประชาชน  03/07/2014
155 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกใหญ่  ศูนย์ประสานงานป่าโคกใหญ่ บ้านหนองโจด ตำบลหนองโจด   นายบุญเรือง ยางเครือ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
156 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน  59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150   นายอุบล อยู่หว้า  0 4376 2048  thi_asom@msk.ksc.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
157 เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน  59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150   นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์  0 4378 9316    องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
158 เครือข่ายดินเค็มภาคอีสาน (อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม)  59 หมู่2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข   นายผดุงเดช พิมพ์สำลี  0 4376 2048    องค์กรประชาชน  10/07/2014
159 มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) เครือข่ายอุดรธานี  29/18 หมู่ที่1 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง   นางทัศนีย์ คงชุ่มชื่น  04221 1799  hfhudon@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
160 ประชาคมทับเที่ยง จ.ตรัง  133/59 ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง  นางประนอม เดชชราดล  0 7522 4266   leknom@gmail.com  องค์กรประชาชน  17/07/2014