ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
161 กลุ่มเกษตรทางเลือกบ้านทรายขาว  63 หมู่1 ตำบลทรายขาว   นายเชาวลิต สถาพรนุวงศ์  08 9648 7898     องค์กรประชาชน  0000-00-00
162 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวภาคใต้ สหทัยมูลนิธิ  193 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง   นางสาวนฤมล อินทรโชติ  0 7535 6524    องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
163 องค์กรชุมชนรักษ์ป่าสาคู บ้านทุ่งเจ้ย  บ้านทุ่งเจ้ย หมู่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย  นางละเอียด รัตนะ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
164 กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือกบ้านท่าพุด  43/7 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง   นายทวีศักดิ์ จันทร์สุวรรณ  0 7535 0479    องค์กรประชาชน  0000-00-00
165 สมาคมหยาดฝน  16/8 ถนนรักษ์จันทน์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ  0 7521 9737  Yadfon@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
166 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต  24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช ต.วิชิต   นายชูแรง เวชประสิทธิ์  0 7639 3457-8  arr_2550@gmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
167 เครือข่ายองค์กรประมงชายฝั่ง จังหวัดชุมพร  30 หมู่ 3 ตำบลท่ายาง   นายธวัฒน์ คล้ายรุ่ง    องค์กรประชาชน  10/07/2014
168 กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองคราม  102 หมู่ 13 ตำบลท่าอุแท   นายปิติพงศ์ คิดการเหมาะ  077 286 033    องค์กรประชาชน  0000-00-00
169 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านเหมกน้อย  บ้านเหมกน้อย หมู่ 8 ตำบลละมอ   นายดำ หนูสนิท    องค์กรประชาชน  0000-00-00
170 เครือข่ายรักษาป่าเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี  อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี   นายมะดานิง อารียู  073-536-076  budosungaipadi_np@dnp.go.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00
171 เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด (โซน1)  36/1 ถนนโคกนัน ตำบลทับเที่ยง   นายจำเป็น ชูจันทร์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
172 เครือข่ายชุมชนแออัดสุไหงโกลก  ถนนชุมชนงูเห่า  นายวิโรจน์ หนูแสน  089-978-9014    องค์กรประชาชน  0000-00-00
173 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านทุ่งส้มป่อย  บ้านทุ่งส้มป่อย หมู่ 4 ตำบลละมอ   นายสายันห์ ทองสม    องค์กรประชาชน  0000-00-00
174 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านเขาหล้อม  บ้านเขาหล้อม หมู่ 2 ตำบลเขาในเตา   นายรัตน์ แก้วเหร่    องค์กรประชาชน  0000-00-00
175 ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง  8/3 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง   นายสมบูรณ์ คำแหง  0 6595 3519     องค์กรประชาชน  0000-00-00
176 เครือข่ายชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด  12/5 ม.1 ตำบลน้ำตก   นายสุรศักดิ์ เย็นทั่ว    องค์กรประชาชน  0000-00-00
177 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปลายนา  139 หมู่ 8 ตำบลบางเหรียง   นายเมี่ยน ไชยณรงค์  089-978-5038    องค์กรประชาชน  0000-00-00
178 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก  ไม่มีผู้ประสานงาน  02-2822690  tncwa@thaiwomen.net  หน่วยงานรัฐ  24/07/2014
179 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ  409 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  0 2691 0437 - 9  freemediafreepeople@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
180 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้องค์กรชุมชน  หมู่ 5 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000  คุณสาฆารสี และ คุณกรยะ  0-9467-1213    องค์กรประชาชน  01/07/2014