ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิฟรีดริด เอแบร์ท ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Friedrich Ebert Stiftung ()
โทรศัพท์ 1:
0 2652 7178 - 9
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2652 7180
อีเมล์:
info@fes-thailand.org
เว็บไซต์:
http://www.fes-thailnd.org
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
1550 ชั้น 23 อาคารธนาภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
อำเภอ:
ราชเทวี
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อส่งเสริมความเข้าในเรื่องสันติภาพแก่ประชาชน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. สนับสนุนอุดมการณ์ประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาสังคม 3. ปรับปรุงสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 4. ส่งเสริมสหภาพการค้าเสรี 5. พัฒนาสื่อเสรีและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานของรัฐในการผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ์สำหรับใช้ฝึก อบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา 2. ให้คำปรึกษาในบางด้านของกฎหมายทีเกี่ยวกับสิทธมนุษยชน 3. สนับสุนนการปกครองท้องถิ่นของประเทศมีมิติของความเท่าเทียมระหว่างชาย หญิง 4. สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. Mr.Erics Vogt (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 1550 ชั้น 23 อาคารธนาภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
  อำเภอ : ราชเทวี
  รหัสไปรษณีย์ : 10400
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 2. ความคิดเห็นทางการเมือง
 3. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
 5. สิทธิและสถานะของบุคคล
 6. สิทธิในการเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้ง
 7. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป