ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Department of Skill Development ()
โทรศัพท์ 1:
022454035
โทรศัพท์ 2:
0 2245 1707
โทรสาร:
0 2245 1707
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.dsd.go.th
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
อำเภอ:
ดินแดง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดำเนินการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน 2. ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบ[การพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กำลังแรงงาน 3. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน และการ เป็นผู้ประกอบการ 4. ดำเนินการประสานและส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำแผนความต้องการแรงงานฝีมือแห่งชาติ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง และสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2. การทดสอบฝีมือแรงงาน 3. การจัดแข่งขันฝีมือแรงงาน 4. การให้คำปรึกษา/แนะนำการพัฒนาหลักสูตรแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5. การร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
  อำเภอ : ดินแดง
  รหัสไปรษณีย์ : 10230
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. ต่อต้านการค้ามนุษย์
 2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 3. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ใช้แรงงาน